logo.gif (2023 bytes)

 

0m beroende av lugnande och sömngivande medel


Vår kortkurs i 21 punkter

Det stora problemet med läkemedelsberoende är det lågdosberoende som uppkommer och upprätthålls inom sjukvården. Den delen är alltså inget missbruksproblem. Trots att dessa utgör den stora gruppen är den mest okänd. Dessa människor kommer till oss med sitt lidande och vi måste därför också föra deras erfarenheter vidare. Nedan gäller det beroendet av lugnande och sömngivande medel, men de har många likheter med smärtstillande medel och en hel del även med de antidepressiva.

VILKA ÄR VI?

RFHL började bygga upp sin kunskap om läkemedelsberoende i och med starten av läkemedelsgruppen i RFHL-Stockholm 1975. Genom våra erfarenheter samlade av kontakter med flera tiotusentals hjälpsökande har vi en antagligen världsunikt stor och lång samlad erfarenhet av läkemedelsberoende. Det som var läkemedelsgruppen i Stockholm lever nu vidare som ett självständigt kooperativt institut Kilen. Vår nuvarande läkemedels­verksamhet i Uppsala län startade först nov. -93.

21 sammanfattande punkter om hur beroende av lugnande och sömngivande medel uppkommer, ser ut, utvecklas och bör bemötas.

MEDLENS VERKAN (se även www.beroendesidan.nu )

1.      Den största gruppen lugnande och sömngivande medel idag är bensodiazepinerna. (Hit hör även Iktorivil som säljs som medel mot epilepsi.) Därefter följer de tre kortverkande sömnmedlen zopiclon (Imovane), zolpidem (Stilnoct) och zaleplon (Sonata), som kallas bensodiazepinbesläktade eller ”benso-analoga”. Sömnmedlet Heminevrin liknar också bensodiazepinerna. Den här texten handlar om alla dessa nämnda medel. (Utöver dessa lugnande och sömngivande finns några som också tillhör grupperna neuroleptika och antihistaminer.)

2.      Bensodiazepinerna saluförs för sina lugnande/ångestdämpande, sömngivande, muskelavslappnande och kramplösande verkningar. De verkar generellt dämpande på vårt centrala nervsystem. De kan naturligtvis inte dämpa bara oro och ångest utan dämpar alla känslor, både lycka och sorg. De dämpar också våra sinnesintryck, rörelseimpulser och vårt blodtryck (kan ge yrsel). De försämrar koordination, minne och intellektuella prestationer. De minskar även muskelstyrka och kondition. Alla dessa oönskade verkningar får vi alltså kalla biverkningar, som ju följer med de önskade effekterna, men drabbar inte alla utan påverkar olika människor mycket olika, liksom verkningarna gör. Gamla är extra känsliga för många av dessa verkningar, t.ex. på minne och rörelse/balans.

ATT UTVECKLA BEROENDE

3.      Receptmottagarna av beroendeframkallande lugnande och sömngivande medel (främst bensodiazepinerna) är till 2/3 kvinnor och hälften är över 60 år. Det finns ingen anledning att tro att gruppen som blivit beroende skulle innehålla en lägre andel av dessa utsatta grupper. Bland sökande hos oss utgör kvinnorna något mer än 2/3 och medelåldern är kring 45 år, men spridningen stor. (Frågan om problemets totala omfattning lämnar vi här. Vad gäller utveckling och omfattning av förskrivning hänvisas till "Oroande statistik")

4.      Första receptet har de allra flesta som sökt oss fått vid vanliga mänskliga kriser i livet. Krisen kan även ha utgjorts av en fysisk sjukdom. En liten del har också fått medlet direkt för en kroppslig sjukdom eller mot biverkningar av andra medel. Bl.a. erfarenheter från norska krisgrupper visar att bensodiazepiner är en dålig krismedicin på så vis att de håller tillbaks affekterna i krisens reaktionsfas och sedan stör den naturliga bearbetningen.

5.      Redan efter kort användning drabbas många av en "rekyl"- eller rebound-effekt när de försöker klara sig utan tabletter, så att de då får påtagligt värre ångest eller sömnsvårigheter under en kortare tid. "Sömnsvårigheter som rebound-effekt har upprepade gånger kunnat demonstreras uppkomma hos normala försökspersoner som tagit bensodiazepiner bara några få nätter". (min övers.)[1] Var patienten i en svår kris då hon började, så vill det till att hon verkligen har ett bra stöd när hon tar bort dem, förutsatt att inte krisorsaken är borta.
Denna rekyleffekt är alltså ett tidigt uttryck för abstinens: När kroppen vant sig vid ett medel kommer den att reagera på bristande tillförsel med en del besvär som är som några av verkningarna fast åt motsatt håll, som muskelspänningar (värk), rädslor, påträngande starka sinnesintryck….

6.      Observera också att nattmedicinen ofta påverkar dagen med t.ex. ökad oro  och dagmedicinen påverkar i många fall natten med sömnproblem p.g.a. bristerna på medlet som kroppen kommer att känna av den del av dygnet när man inte tar någon variant av dessa. Även om de lugnande och sömngivande medlen är lite olika är de tillräckligt lika för att de tillsammans skall kunna ge en jämnare tillförsel och lösa detta problem. /Det gäller när det råder så kallad kallas korstolerans mellan medlen./
(Sedan har vi också sömntablettens verkningar och biverkningar, som också kan påverka dagen, t.ex. hos en gammal människa, som bryter ner medicinen långsamt.)

7.      Nästa steg är verklig toleransutveckling mot medlet. Det kan handla om allt från veckor till många år innan det märks att kroppen på detta sätt vant sig vid medlet och kräver mer för att få fortsatt acceptabel effekt. För dessa medel är några månader vanligt.

8.      Många höjer då dosen på läkares ordination, men många undviker det också, för det finns en stor och spridd rädsla för att bli beroende och behöva fortsätta att höja dosen på det viset. Man har t.ex. från början låtit sig lugnas med att man inte kan bli beroende av den låga dos man fick då. Trots att våra hjälpsökande mycket ofta tagit medlen mer än 10 år, har bara få gått utöver den av en läkare förskrivna dosen eller börjat kombinera med alkohol för att få bättre effekt. Ett visst antal har också fått höga doser och/eller vidlyftiga kombinationer utskrivna av sin ende läkare. Men vi vet alltså ändå att en klar majoritet som söker hjälp hos oss mot beroende av lugnande och sömngivande medel fortfarande är lågdosberoende när de kommer. Detta avspeglar den starka och spridda respekten för sådana här medel. Det stora problemet är alltså inget missbruksproblem. Inte heller handlar det i någon stor utsträckning om de läkare som börjar skriva ut höga doser - som alltså uppenbart missbrukar sin förskrivningsrätt. Det handlar istället om normalförskrivningen, som gjort flera tusentals människor läkemedelsberoende bara i vårt län.

LIVET I BEROENDE

9.      Toleransutvecklingen leder till att man får abstinenssymptom trots att man tar sina dagliga doser av medlen, bara för att man inte höjer dosen. Det har vi givit namnet "toleransabstinens". De här medlen påverkar hela kroppen (och psyket) genom sin inverkan i nervsystemet. (Se vår långa Abstinenslista!) Fast man äter tabletterna kan de då ge samma symtom som man tagit dem emot - och i det fallet är det förstås särskilt svårt att förstå vad som faktiskt sker - eller man får nya symtom som värk, depressioner, krypningar, synstörningar, yrsel.... Här kan vi inte gå in närmare på detta stora område, men vill särskilt nämna ett psykiskt abstinenssymptom som trots att det är så vanligt och handikappande är dåligt uppmärksammat i vetenskapen: Många utvecklar nya rädslor, fobier, som de aldrig haft tidigare. Det leder ofta till en allt totalare social isolering, som förvärras av skamkänslorna för att man inte klarat upp sin situation.
Många söker naturligtvis för dessa abstinenssymptom (och biverkningar), med eller utan misstanken att det handlar om medicinerna. Stora vårdresurser läggs också ner på att försöka bota dessa. Antidepressiva medel och värktabletter är vanliga sådana behandlingar som våra hjälpsökande fått lägga till.

10.  Nu kan Ni förstå att de som vänder sig till oss ofta fortfarande är mycket kluvna inför tabletterna, för de vet att i allt deras lidande är det ändå bara nästa tablett som verkligen hjälper - en stund. Man upplever det lätt som att tabletten hjälper och man själv är allvarligt sjuk.  Flera gånger om dygnet, månad efter månad. Ett sådant liv är oerhört nedbrytande för självförtroendet. Även om inte alla behöver bli så här upptagna av nästa tablett känner många igen sig i paradoxen: "Med medicinerna kan jag inte leva, utan dem går jag under". Det är naturligtvis inte så lätt att förstå att man kan må sämre och sämre av sina lugnande, sömngivande eller smärtstillande mediciner, när den enskilda tabletten ändå hjälper. Och misstänker man själv trots allt detta eller bara att man fått flera underliga fysiska eller psykiska biverkningar är det inte lätt att få doktorn att tro på det. Man måste i sin egen takt få börja förstå att själva tablettätandet också ger alla de abstinenssymtom som kommer mellan tabletterna, när kroppen har brist i blodet på ämnet den blivit beroende av.

11.  Toleransabstinensen förklarar alltså varför lugnande medel kan ge sömnproblem och ångest och sömnmedel kan ge ångest och sömnproblem, liksom t.ex. värktabletter kan ge värk. Dessa och även andra långtidseffekter av toleransen får vi kalla en typ av omvända effekter. Men det finns även en annan typ som ofta inträder snabbare och snarast är en kraftig biverkan. Exempel på dessa s.k. "paradoxala reaktioner" är förvirring, aggressivitet, psykosliknande tillstånd, tvångstankar, impulshandlingar (även självdestruktiva), kraftig ångest m.m. De blir vanligare vid de nya snabbverkande medlen, som Flunitrazepam eller Stilnoct, liksom vid kombinationer med andra preparat och med alkohol och vid höga doser, men förekommer även utan alla dessa förvärrande omständigheter. De är även vanligare hos unga och gamla. De blir ibland omtalade i pressen p.g.a. att dessa effekter av medlens hämningslösande verkan ibland leder till brottsliga, destruktiva och självdestruktiva handlingar.

12.  I vårt arbete får vi gång på gång bekräftat att människor reagerar mycket olika på mediciner p.g.a. olika känslighet. Det gäller både verkan och biverkan. Särskilt omvända effekter handlar mycket om detta. Dels har vi en stor individuell variation, som antagligen har även med genetiska förutsättningar för nedbrytningen av medicinerna att göra, dels har vi alltså den förhöjda risken som beror på ålder. Tack och lov uppmärksammas dessa saker mer i forskningen idag, men den medicinska praktiken hänger fortfarande efter. Gamla drabbas lätt av symptom som liknar demens och får även felaktigt en sådan diagnos. De drabbas också av fall olyckor m.m. Ungdomars känslighet nämnde vi ovan. (Foster är förstås mycket känsliga för påverkan när nervsystemet byggs upp.)

13.  Ett vanligt och stort problem är att man inom sjukvården själv så sällan tycks ställa den viktiga frågan om symtomen patienten kommer med kan ha ett samband med tablettkonsumtionen. Det finns dock en del undantag bland specialister som brukar ställa sådana frågor, t.ex. en del optiker. Verkligt upprörda har våra klienter blivit över den stora svårigheten att få allmänläkare och psykiater att bekräfta att de kan må så dåligt av sina mediciner. De har fått kämpa alldeles orimligt för denna enkla förståelse. De får höra att "Din dos är för låg för att ge beroende. Det är din grundsjukdom som kommer tillbaks eller försämras, inte abstinens." De tror dessutom ofta att en beroende måste uppträda som en missbrukare.

14.  En annan variant på samma sammanblandning av beroende och missbruk leder till ett lika dåligt bemötande. När patienten uttrycker oro för beroende börjar hon plötsligt betraktas som en missbrukare. Det känns alltid kränkande, särskilt när man försökt hålla emot utvecklingen av ett beroende. Ofta har beroendeskapande medel varit den enda behandling man erbjudits, trots försök till protester. – Det tycks som hela samhället, men främst sjukvården, har haft det som försvarsstrategi mot att ta till sig alla dessa skrämmande erfarenheter av vanliga mediciner. Man har antagit att det måste vara något särskilt fel på de drabbade så att de missbrukat i övrigt bra mediciner. Ibland har man idag hunnit lära sig att inte tala om läkemedelsmissbrukare, men istället låtit begreppet beroende ta över nästan samma moraliserande eller bortstötande innebörd. Vi tror inte heller att sökandet efter de särskilt "beroendebenägna" kommer att vara någon lösning. Det kommer att förbli omöjligt att urskilja varje sådan individ innan man skriver ut medlen. Man kan inte komma undan att ställa det mesta av den vanliga förskrivningen av medlen i fråga. Ett tillfälligt bruk skulle visserligen vara ganska ofarligt om det inte var så att det så lätt leder till ett långvarigt, genom det omärkligt ökande fysiska beroendet. – Jag fick ju ingen abstinens förra gången, säger många. Men om alla fick saklig information – innan start och vid första problem - skulle det i alla fall bli mycket lättare att undkomma längvarigt bruk.

NEDTRAPPNING OCH STÖD  (se även Det går att sluta och Råd om nedtrappning)

15.  När vi tänker på abstinens, tänker vi vanligen på svåra men kortvariga besvär efter t.ex. morfinbruk, där vi tror att det handlar om timmar och dagar, kanske veckor. Men med dessa mediciner är abstinenserna ofta mycket utdragna förlopp om man använt dem länge. Dosens storlek spelar då en mindre roll. Det handlar om månader och ibland om år, när abstinenserna återkommer i vågor med besvärsfrihet emellan. Med lite kunskap är ofta symtomen lätta att skilja från de ursprungliga besvären och nya sjukdomar, men ibland är det svårare, för abstinenserna kan mycket väl vara som värst just där man hade de ursprungliga besvären eller där man har andra gamla svaga punkter. Hur som helst är en snabb nertrappning på sjukhus otillräcklig och oftast olämplig. Man måste räkna med en lång anpassningsperiod till livet utan medlen. Den fysiska avvänjningen med abstinenssymptom kommer att samspela med den känsomässiga bearbetningen av det som hänt under tablettåren, med bearbetningen av de eventuella "ursprungliga" problemen och med förmågan att finna nya insikter och mer tillfredställande sätt att leva. Kortare uttryckt: både kroppen och själen behöver sakta vänja sig vid att leva utan drogen. Långa öppenvårdskontakter är då bra och kanske ännu bättre är ofta att få hjälpen inom en förening för läkemedelsberoende. Tilltro och tålamod hos stödjaren är grundläggande och tvärsäkra besked om att nu kan det inte längre handla om abstinens är kränkande och skadliga. Andra personer, å andra sidan, kräver väldigt lite stöd utifrån, beroende på konsumtionens längd och konsumentens och den närmaste omgivningens resurser.

16.  Det är skrämmande vanligt att den beroende drabbas av en alltför snabb nedtrappning, som gör stor skada. Särskilt vid inläggning har det blivit vanligare igen fast det redan på 70-talet visade sig mycket ineffektivt. Risken är då stor att den kroppsliga och själsliga anpassningen ställer individen på så hårda prov att han/hon väljer att åter ta medicin/droger. Det kan också göra att abstinensbesvär och olika överkänsligheter utvecklas, som blir mycket långvariga med kanske många års onödiga sjukrivningar som följd. Ibland tycks det som sådana skrämmande avgiftningar givit *posttraumatiska* stress-symtom och det är också rimligt med tanke på påfrestningen. Att satsa dyra pengar på inläggning med en snabb nedtrappning och sedan utskrivning till främst ensamhet, när man mår som sämst, är ett onödigt och farligt slöseri. Det förekommer också ofta att läkaren kräver att man tar någon ersättningsmedicin även om man vet att man blivit överkänslig mot allt som påverkar nervsystemet.

17.  Egentligen är problemet mer generellt det att doktorn bestämmer om nedtrappningen över patientens huvud istället för att samarbeta.  Ett bra bemötande innebär: att bli trodd, respekterad, mött i den svåra situation där man befinner sig, innan man själv vågar tro att man klarar en nedtrappning. Att man får använda sina egna erfarenheter och själv styra och finna sin egen väg ut ur den fälla som beroendet innebär, men med ett mänskligt och kunnigt stöd på vägen mot oberoende.
Skall man nå oberoende är det viktigt att man får utöva och öva sig i oberoende även under nedtrappning och rehabilitering. Sjukvård, främst sluten, men även öppen, vill ofta ta över mycket ansvar från patienten och inta en föräldraroll. Sluta vårda och behandla så mycket, men Möt människan och Visa stor respekt. Så försöker vi arbeta. Att istället "ställa krav", som varit så populärt i socialt arbete, är också ofta direkt skadligt. Dessa människor ställer nämligen ofta redan allt för mycket krav på sig själva. De har ofta börjat äta tabletter för att klara av alla kraven de känner av från andra. Det är vägen ut och hoppet de inte kan finna. Där behöver de hjälp. Viljan finns redan och den växer med erfarenheterna och ofta finns även imponerande mod. Om de behandlas väl framstår det som uteslutet för dem att åter börja, med tanke på vad de då gått igenom och trots allt vunnit i livskvalitet.

18.  Det visar sig att för många är det alldeles nödvändigt att kunna söka hjälp anonymt. Det beror naturligtvis mest på skamkänslorna och att man känner att uppgifter inte får nå arbetsgivaren, särskilt när man själv arbetar inom vården. En annan orsak kan vara att man inte vill att förskrivande läkare skall få reda på något förrän man lyckats. Man är rädd för repressalier, som indragen medicin. Dåliga erfarenheter av sjukvård kan ibland t.o.m. innebära att om personen inte erbjuds hjälp utanför sjukvården kan han/hon inte ta emot den.

VARNING FÖR NYA SNABBA MEDEL

19.  Det råder stor brist på kunskap i sjukvården. Mycket har redan nämnts. Särskilt är okunskapen skrämmande om att de nyare snabba medlen (Xanor, Rohynol/Flunitrazepam, Halcion och den lite äldre Temesta) är mycket starka och medför extra stora beroende- och biverkningsrisker. Somliga har faktiskt fått Xanor under förespegling att det är ett nytt antidepressivt medel ”utan beroenderisk.  "Insomningstablett" är en mycket olämplig beteckning på Flunitrazepam, Imovane eller Stilnoct. Riskerna med de nyare storsäljarna Imovane, Stilnoct och även Sonata är också mycket underskattade. Dessa är ju extremt snabba. Många har fått börja ta sina Imovane/Zolpidem även på dagen för att lindra abstinensen dagtid. De tre s.k. benso-analoga är helt jämförbara med bensodiazepinerna på alla sätt och har samma narkotikaklassning som dessa. Eftersom de så snabbt går ur kroppen vaknar man ofta mycket tidigt och börjar redan vara abstinent på morgonen. Innan man sedan får ta nästa tablett på kvällen kan man hinna börja må riktigt dåligt, som ett tecken på sin tillvänjning. Alla de under denna punkt nämnda medlen, som har ett ganska snabbt tillslag, ger ökade risker för paradoxala reaktioner, som blackouter, se punkt 11.

PATIENTER MED SVÅRA GRUNDPROBLEM

20.  Vi har här lyft fram de lågdosberoende som så ofta fått medlen i samband med någon normal mänsklig kris. Sedan har vi naturligtvis de som redan innan de fått medicin varit i en djupare psykotisk eller liknande kris och fått en psykiatrisk diagnos. Och vi har gruppen som fått smärtstillande eller bensodiazepiner mot fysiska eller psykosomatiska sjukdomar eller långvariga symtom. När vi i dessa fall hjälper till med nedtrappning måste vi vara mycket mera medvetna om att tillsammans söka hitta en väg för lösning eller lindring av de ursprungliga problemen. Det ställer ju också särskilda krav på att försöka orientera sig i de hjälpresurser av många olika slag som kan finnas i samhället.

ANSVARSFRÅGAN

21.  Sammanfattningsvis får jag förtydliga att detta problem som visserligen skapas inom sjukvården inte bara kan skyllas på denna, utan också måste ses i sitt kulturella och samhälleliga sammanhang. Dels blåögdheten inför mediciner som snabba, kemiska lösningar på psykiska (och kroppsliga) problem, som samtidigt också är sociala och existentiella. Dels bristen på plats för kriser och känslomässiga reaktioner liksom lyhördhet för kroppens signaler i vår kultur. Mina erfarenheter av att möta människor med läkemedelsberoende gör att jag nog vill gå så långt som att säga att den kraftiga överrepresentationen av kvinnor och äldre bland receptmottagarna återspeglar ett relativt förtryck i vårt samhälle av denna majoritet (!) på så vis att vi andra ibland blundar för eller tystar och dämpar deras behov eller behovens uttryck. Att medikalisera problemen är ett sätt att göra det. Förtryckta människor alla kategorier behöver ofta ett mycket gott bemötande för att ens börja släppa fram sina behov i direkt form. Man behöver bli sedd, som det ofta heter idag.

I vården behövs helhetssyn på människan och ett demokratiskt bemötande – samarbete med patienten - för att förebygga utveckling av onödigt läkemedelsberoende. De otroliga kunskapsbristerna i sjukvården om läkemedels baksidor och utsättning måste rimligen också ha ett samband med läkemedelsindustrins framskjutna roll inom läkarnas fortbildning och medicinsk forskning.

Staffan Utas

RFHL Uppsala län

Slutligen vill jag angående våra erfarenheter av hur läkemedelsberoendet ser ut hänvisa till två häften från KILEN-institutet. Den första redovisar 48 beskrivningar från läkemedelsberoende och heter "Bedövande erfarenheter". Det erfarenhetsmaterialet är visserligen mindre än det jag bygger på här, men författaren där kan istället inom det begränsade urvalet vara mycket mer precis än jag med mina "ofta" och "nästan alltid". Nästa häfte handlar om "kostnader och konsekvenser av läkemedelsberoende" med huvudtiteln "Till priset av vad?" och bygger också på några konkreta människor (här 6 st).

Vidare har Dag Zetterberg sammanställt bl.a ett stort sökbart citatarkiv ur vetenskapliga artiklar om dessa medel på vår hemsida www.beroendesidan.nu

Senast ändrad 2004-09-10

Vill Du se menyraden?
Klicka här för första sidan.

 [1] Ashton, CH, Kompendium 1992